Polityka prywatności

Nie gromadzimy żadnych danych o odwiedzających tę stronę, oprócz tych, które zostaną nam jawnie przekazane w formularzu kontaktowym.

Przekazane nam dane są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

Przekazane nam informacje są traktowane domyślnie jako dane poufne i nie przekazywane żadnym innym podmiotom bez wyraźnego życzenia i zezwolenia odwiedzającego.

W żadnym zakresie w tym serwisie webowym nie korzystamy z plików cookies.

Kontakt z Administratorem danych

Administratorem danych, w rozumieniu ustawy jest firma prywatna RTC.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w ustawie, poprzez formularz kontaktowy.

Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
  2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika

Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować do Administratora danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.